Produkt dnia
MOTYLE GRA PLANSZOWA 5907775721015
MOTYLE GRA PLANSZOWA 5907775721015

75,60 zł

Cena regularna: 189,00 zł

Najniższa cena: 189,00 zł
EGZ
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin konkursu na Facebooku i Instagramie

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE

 

Regulamin konkursu pod nazwą "Konkurs Mikołajkowy"

 

Postanowienia ogólne

  

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia konkursu pod nazwą "Konkurs Mikołajkowy" w serwisach Facebook.com, pod adresem https://www.facebook.com/WydawnictwoAWM/

 

i Instagram.com, pod adresem https://www.instagram.com/wydawnictwo_awm/

zwanego w treści regulaminu „konkursem”.

 

1.2. Organizatorem konkursu jest Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski NIP 5220058895 REGON 006916504 z siedzibą ul. Wspólna 17a, 05-090 Raszyn, zwana dalej „Organizatorem”.

 

 

1.3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwisy Facebook i Instagram ani związany z tymi serwisami. Dane podawane przez Uczestnika są danymi podawanymi Organizatorowi, a nie serwisom Facebook i Instagram. Facebook i Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za organizację Konkursu.

 

 

1.4. Strona

 

https://www.facebook.com/WydawnictwoAWM/

 

podlega regulacjom i polityce prywatności serwisu Facebook.

 

https://www.instagram.com/wydawnictwo_awm/

 

podlega regulacjom i polityce prywatności serwisu Instagram.

 

1.5. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną ani inną grą, której wynik zależy od przypadku.

 

 

1.6. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

1.7. Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa książek wydawanych przez Organizatora.

 

 

1.8. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie podanej przez Organizatora w opisie Konkursu.

 

 

1.9. Konkurs będzie się odbywał w okresie od dnia 06.12.2023 roku do dnia 13.12.2023 roku. Zadanie konkursowe będzie opublikowane przez Organizatora w środę 06.12.2023 roku do godziny 16.30.

 

 

Uczestnicy konkursu

 

 

2.1 Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski pełnoletnia, o pełnej zdolności do czynności prawnych, która wykona zadanie konkursowe opisane na tablicy Organizatora na stronach

 

https://www.facebook.com/WydawnictwoAWM/

https://www.instagram.com/wydawnictwo_awm/

 

 

zwanych dalej „Fanpage”

 

 

2.2 Warunkiem uczestniczenia w Konkursie jest:

 

- posiadanie zarejestrowanego konta w serwisie Facebook.com / Instagram.com

 

- zapoznanie się z niniejszym regulaminem i opisem zadania konkursowego i zaakceptowanie warunków w nich podanych,

 

- opublikowanie rozwiązania zadania konkursowego w komentarzu do zadania konkursowego podanego na tablicy Organizatora na jego Fanpage z wykorzystaniem konta w serwisie Faceook.com / Instagram.com należącego do Uczestnika (zwanego dalej Zgłoszeniem Konkursowym).

 

 

2.3 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. W przypadku, gdy zwycięzcami Konkursu okażą się osoby wymienione w niniejszym punkcie, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.

 

 

Zasady konkursu

 

 

3.1. Jeżeli zadanie konkursowe polega na wykonaniu jednej fotografii lub jednego rysunku, napisaniu tekstu lub stworzeniu podobnych elementów, zamieszczając Zgłoszenie Konkursowe za pośrednictwem Fanpage'a Organizatora, Uczestnik zapewnia, że wykonał je osobiście, jest ich autorem i przysługują mu niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do utworów zawartych w zamieszczonym Zgłoszeniu Konkursowym oraz że Zgłoszenie nie narusza żadnych praw osób trzecich, a w szczególności ich praw autorskich.

 

 

3.2. Zgłoszenia Konkursowe powinny stanowić oryginalną, autorską interpretację przez Uczestnika Zadania Konkursowego, w przypadkach, w których wymaga tego treść Zadania Konkursowego. Zgłoszenia Konkursowe muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników i nie mogą stanowić ani zawierać cudzych utworów, ich kopii ani opracowania.

 

 

3.3. Zgłoszenie Konkursowe może mieć wyłącznie formę określoną w treści Zadania Konkursowego.

 

 

3.4. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego ani zawierać zastrzeżonych nazw lub znaków.

 

 

3.5. Każdy Uczestnik może zamieścić przy zadaniu Konkursowym tylko jedno Zgłoszenie Konkursowe (w przypadku zdjęcia: jedno zdjęcie)

 

 

3.6. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia Konkursowego wyłącznie w celach związanych z Konkursem, na czas do tego celu potrzebny i na potrzebnych w tym celu polach eksploatacji. Organizator będzie miał w szczególności prawo zapisać Zgłoszenie w pamięci komputera i na przenośnych nośnikach pamięci i udostępniać Zgłoszenie w sieci Internet za pośrednictwem Fanpage'a.

 

 

Zasady wyłaniania zwycięzców konkursu

 

 

4.1. Zgłoszenia Konkursowe zostaną sprawdzone i ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.

 

 

4.2. Zgłoszenia Konkursowe, które nie spełnią wymogów określonych w Regulaminie będą ukrywane bądź usuwane przez Organizatora i nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrody.

 

 

4.3. Komisja Konkursowa wyłoni trzech Zwycięzców Konkursu na Facebooku i trzech na Instagramie.

 

4.4. Organizator ogłosi wynik konkursu najpóźniej do dnia 15.12.2023 roku na Facebooku: https://www.facebook.com/WydawnictwoAWM

i na Instagramie: https://www.instagram.com/wydawnictwo_awm/

 

 

4.5. W miejscu ogłoszenia wyników, czyli na tablicy Organizatora, znajdzie się informacja o sposobie przesłania nagrody i prośba o przekazanie danych adresowych do przesyłki, a jeżeli nagroda będzie opodatkowana, także danych wymaganych w tym celu oraz sposób przekazania tych danych.

 

 

Nagrody

 

 

5.1. Nagrodami przyznawanymi Zwycięzcom Konkursu, zwanymi dalej „Nagrodami”, są publikacje wymienione na tablicy Organizatora w opisie konkursu.

 

 

5.2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

 

5.3. Nie ma możliwości przeniesienia wygranej nagrody na inną osobę.

 

 

5.4. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom na koszt Organizatora za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, w terminie 20 dni od otrzymania przez Organizatora wymaganych danych Uczestnika.

 

 

5.5. Organizator zastrzega sobie prawo nabycia autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w nagrodzonych Zgłoszeniach Konkursowych w zamian za nagrody. Z chwilą wysłania nagród na podane przez Zwycięzców Konkursu adresy Organizator nabywa całość autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w nagrodzonych Zgłoszeniach konkursowych, zgodnie z art. 921 § 3 kodeksu cywilnego. Organizator będzie uprawniony do wyłącznego korzystania z tych utworów na wszystkich polach eksploatacji utworów.

 

 

5.6. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie Nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe Zwycięzcy Konkursu z powyższego tytułu.

 

 

5.7. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub innego wykorzystania nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych.

 

 

Reklamacje

 

 

6.1. Reklamacje odnośnie do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: awm@morex.com.pl w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu.

 

 

6.2. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi.

 

 

6.3. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

 

 

6.4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 

 

6.5. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.

 

 

6.6. Reklamacje niezawierające danych wymienionych w punkcie 6.4 powyżej nie będą rozpatrywane.

 

 

Ochrona danych osobowych

 

 

7.1. Administratorem danych osobowych Uczestników biorących udział w konkursie jest Organizator - Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski NIP 5220058895 REGON 006916504 z siedzibą ul. Wspólna 17a, 05-090 Raszyn.

 

 

7.2. Każdy z Uczestników biorących udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska (lub nazwy profilu w serwisie Facebook).

 

 

7.3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

 

 

7.4. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych także w celu i w związku z publikacją utworów zawartych w ich Zgłoszeniach Konkursowych.

 

 

7.5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zgodnie z powyższą ustawą ZWYCIĘZCA ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia.

 

 

7.6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych oraz żądania ich usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: awm@morex.com.pl.

 

 

7.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla udziału w Konkursie.

 

 

7.8. Organizator, jako administrator danych osobowych Uczestników oraz osób zgłaszających reklamację, oświadcza, że dane osobowe Uczestników w postaci adresu e-mail, imienia, nazwiska, danych do wysyłki Nagrody, w szczególności adresu i numeru telefonu, danych do przekazania odpowiedzi na reklamację, w szczególności adresu korespondencyjnego, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w tym wydania Nagród oraz podania do publicznej wiadomości informacji o Laureatach, a także rozpatrzenia reklamacji.

 

 

Postanowienia końcowe

 

 

8.1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

 

8.2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

8.3. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

8.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem praw nabytych Uczestników.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl